اندیشه ی شهید مطهری ...

...the idea of ​​martyr Motahari
اندیشه ی شهید مطهری ...

اگر از طبیعت عروج نکنی و از دامن این مادر برنخیزی و بالا نیائی، درطبیعت می مانی.
یک موجود طبیعی می شوی
"ثمَّ ردَدناه اَسفَلَ السافلین"می شوی
و دیگر " الّاالذین امنوا و عَملوالصّالحات" نیستی، دراسفل سافلین می مانی.اگر انسان در
اسفل سافلین که طبیعت است محبوس بماند به این معنا که از حد طبیعت بالا نرود این
امر در دنیای دیگر جهنم اوست .
"فاُمُه هاویه "
مادرش همان جهنم است.

***الهی و ربی من لی غیرک.....***

نویسندگان

دنیا به هر حال گذشتنگاه است و کسی جاویدان در او باقی نمی ماند، لیک مردم در این بازار که

می آیند و عبور می کنند دودسته اند،یک دسته در این بازار خود را می فروشند و اسیر و محبوس

می کنند و یک دسته ی دیگر خود را می خرند و آزاد می سازند،یک دسته از این دنیا می روند ،

در حالیکه هزار قید بندگی در گردن دارند و یک دسته می روند ،در حالیکه بنده ی هیچکس جز

خداوند نیستند ،نه بنده ی زراند و نه بنده ی سیم و نه بنده ی شهوت اند و نه بنده ی غضب ؛

نه بنده ی جاه اند و نه بنده ی مال ،آزاد و آزاده اند...حقیقت زهد همین است...

                                                                شهید بزرگوار"مرتضی مطهری"

 

 

خدایا ؛توفیق  عبد شدن و عبدماندنت را عطایم کن ...

 

*اللهم عجل لولیک الفرج*

 

التماس دعا